Opdateres ultimo hver måned

0 %

Afkast år-til-datoPP Capital TAKTIK


PP Capital TAKTIK er en taktisk allokeringsstrategi, der aktivt justerer risikoen i porteføljen afhængig af investeringsmiljøet. Ved at analysere udviklingen i det økonomiske miljø og skift i risikoappetitten allokeres der enten til amerikanske aktier, statsobligationer eller fysisk guld. TAKTIK anvendes typisk, som det risikojusterede element i porteføljen.

Det overordnet mål for TAKTIK er at skabe stærke, absolutte og risikojusterede afkast ved at rotere uden om risikofyldte aktivklasser på de rette tidspunkter. Strategien er regelbaseret, og investeringsprocessen derfor objektiv, hvorfor vi undgår menneskelig indvirkning, der kan kompromittere den endelig allokering.

Hent TAKTIK rapport

Køb af TAKTIK


PP Capital TAKTIK tilbydes på nuværende tidspunkt kun på managed account. Vi arbejder på at få TAKTIK børsnoteret i første halvdel af 2020 så den kan handles via din egen bank.

Afkast og risiko


3,87%

År-til-dato

0,24%

Afkast seneste måned

1,13

Afkast per risikoenhed

13,77%

Annuliseret afkast

13,12%

Annuliseret volatilitet

1,15%

Dagligt gennemsnitsafkast

Formueudvikling


Formueudvikling gennem årene

Taktisk rotationsstrategi


De finansielle markeder udvikler sig konstant, det er derfor vigtigt at kunne allokere aktivt og dynamisk for at udnytte de muligheder, der opstår. TAKTIK er skabt med ønsket om at kunne allokere til risikofyldte aktiver, på de rigtige tidspunkter. Allokeringen bestemmes månedligt, ud fra det underliggende TAKTIK-signal, der uddybes i det følgende afsnit. Modellen bygger på en struktureret og dynamisk tilgang, således at vi kan skabe den rette porteføljesammensætning, og både øge og beskytte formuen over tid. Vi har gennem mange år anvendt strategien succesfuldt for vores kunder og arbejder løbende på at forbedre strategien i takt med at investeringsmiljøet ændre sig.

Figuren nedenfor illustrerer den månedlige rotationsstrategi. Modellen roterer mellem fire faser, der overordnet kan opdeles i ”Risk On” og ”Risk Off”. Fasen bestemmes af modellens signal, der uddybes nedenfor.


Formueudvikling gennem årene

TAKTIK-signalet


TAKTIK-signalet bestemmes ud fra de fundamentale, langsigtede forventninger til vækst- og inflationsudviklingen, samt de kortsigtede indikatorer momentum og sentiment. Disse komponenter er afgørende for investeringsmiljøet og dermed, hvilken specifikke aktivklasser, der allokeres til i den pågældende måned. Trods det månedlige signal, kan en fase naturligt vare flere måneder og vi skifter først allokering når signalet ændres.

Komponenterne giver samlet et ”Risk On” eller ”Risk Off”-signal. I et investeringsmiljø karakteriseret af stigende vækst og stigende inflation, vil signalet være ”Risk On”, hvorfor der allokeres der til det brede aktieindeks i USA, S&P 500. I et miljø med stigende vækst og faldende inflation, er signalet fortsat ”Risk On”, men der allokeres i stedet til cykliske aktier, bl.a. teknologi. Modsat vil et ”Risk Off” investeringsmiljø være præget af faldende vækst og faldende inflation, hvorfor der investeres i lange amerikanske statsobligationer, mens vi ved stigende inflation vil allokere til fysisk guld.


Formueudvikling gennem årene


Risikojustering i porteføljen


Ved en investering i TAKTIK gør vi følgende;

Bygger en koncentreret indeksportefølje, der altid er i fysisk format

Investerer i amerikanske indeksbaserede ETF'er og har ingen direkte eksponering til f.eks. enkelt aktier

Investerer langsigtet men allokerer på månedlig basis

Følger de vigtigste faktorer for investeringsmiljøet

Skaber stærke absolutte og risikojusterede afkast

Beskytter og øger formuen over tid

Investering i indeksfonde


Krav til de underliggende ETF’er

Investeringerne i TAKTIK foretages primært i ETF’er. ETF står for Exchange-Traded Fund og er en diversificeret samling af aktiver, der handles på fondsbørser i verden og kan blive købt og solgt på, et hvilket som helst tidspunkt.

ETF’er er derfor en hybrid sammensætning af investeringsprodukter, hvor der kan drages paralleller til investeringsforeninger og aktier. Lighedspunktet med investeringsforeninger er, at begge typer er drevet af en fund manager, der forvalter de underliggende aktiver for et fastsat gebyr. ETF’er handles, modsat investeringsforeninger, intradag på globale fondsbørser og kan derfor købes og sælges af både private og institutionelle investorer, ved benyttelse af børsmæglere. Ligesom investeringsforeninger bliver net asset value (NAV) også beregnet på ETF’er, så priserne giver en fair værdi af de underliggende aktier.

ETF’er giver god mulighed for at opnå en ønskede eksponering og investeringsstrategi, på samme måde som i en investeringsforening. Det er således en nem og billig måde at investere på og giver mulighed for at sammensætte porteføljen på den bedste og mest veldiversificeret måde.

Der findes i dag mange forskellige ETF’er. Vi har derfor udviklet et screeningsværktøj, der finder de bedste ETF’er. Vores krav til ETF’erne inkluderer blandt andet lave administrations- og handelsomkostninger, struktur (skal være fysisk replikerende) samt have en høj AuM (Assets under Management).

Palle L. Hansen

Partner & adm. direktør

" Med TAKTIK har vi skabt en objektiv investeringsprocess, hvilket vil sige at vi ikke tillader menneskelig indvirkning på den endelige allokering"

Disclaimer


PP Capital Asset Management påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet.

Oplysninger som er forelagt i dette materiale, er udarbejdet af PP Capital Asset Management og kan ikke anses for at være egentlige investeringsanalyser, investeringsanbefalinger eller tilbud. Materialet er til orientering og kan være baseret på simuleringer, særlige forudsætninger, offentligt tilgængelige oplysninger samt egne data og beregninger. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende investeringsprodukter. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator eller garanti for fremtidige afkast eller kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser.

Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, gør PP Capital Asset Management opmærksom på, at skattebehandlingen afhænger af en Kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

PP Capital Asset Management anbefaler altid kunder, at gennemgå materialet med deres finansielle rådgivere, advokater og skatterådgivere førend investeringer foretages.

Materialet kan på intet tidspunkt anvendes som et tilbud om at købe eller sælge et investeringsprodukt.

Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra PP Capital Asset Management.