Opdateres ultimo hver måned

0 %

Afkast år-til-dato

DK0061274602


PP Capital Tactical Asset Allocation


PP Capital Tactical Asset Allocation (PPC TAA) er en aktiv investeringsstrategi, der har som mål, at beskytte porteføljen i perioder med stor volatilitet, og samtidig levere gode afkast i perioder med mindre volatilitet. Strategien justerer løbende vægtningen mellem forskellige aktivklasser, afhængigt af den underliggende risiko i markedet. PPC TAA fungerer således som det risikojusterende element og anvendes typisk i samspil med PP Capitals andre fonde, afhængigt af investeringshorisont og risikoprofil.

PPC TAA består som udgangspunkt af en portefølje af indeksfonde, ETF’er. Den taktiske tilgang betyder, at allokeringen løbende tilpasses ud fra ændringer i det økonomiske miljø og markedsdynamik. Således investeres der i et optimistisk investeringsmiljø, karakteriseret af stigende vækst og positiv prisudvikling, primært i aktier. I et nervøst investeringsmiljø, med faldende vækst og prisudvikling, vil porteføljen i stedet være overvægtet mod alternativer og stats-obligationer, afhængigt af inflations-udviklingen. PPC TAA giver således mulighed for løbende at ændre allokeringen til den aktivklasse, der forventes, at have de bedste forudsætninger, i det aktuelle investerings-miljø.

Hent PPC TAA rapport

Køb af PPC TAA


PPC TAA noteres den 10/6/2020 og kan derefter handles via din netbank.

Fondens afkast og risiko


-7.62%

År-til-dato

-0.68%

Afkast seneste måned

0.84

Afkast per risikoenhed

11.07%

Annuliseret afkast

13,24%

Annuliseret volatilitet

0.95%

Dagligt gennemsnitsafkast

Fondens formueudvikling


Formueudvikling gennem årene

Risikostyring og tabsminimering


PPC TAA er skabt med et ønske om, at levere stærke risikojusterede og absolutte afkast, der bidrager til at bevare og øge formuen over tid. Strategien har historisk givet et årligt gennemsnitligt afkast på mellem 10 og 20 procent.

Målet med PP Capital TAA er at skabe stabile porteføljeafkast over tid. Dette gør vi ved at allokere uden om risiko i de større markedsbevægelser. Dette gøres på baggrund af den økonomiske udvikling og markedsdynamikken. Vi inddeler løbende markedsmiljøet i enten et ”risk-on” eller ”risk-off” scenarie. Herefter kigger vi på inflationsudviklingen og bestemmer på baggrund af dette, den optimale allokering. Således kan vi aktivt styre investeringsrisikoen og allokeringen til de aktivklasser, der har de optimale betingelser i nuværende investeringsmiljø.

Vores investeringstilgang, aktive approach og risikostyring i PPC TAA medfører, at porteføljen går uden om de helt store tab, når markederne kører nedad. Seneste eksempel er fra marts 2020 hvor vi levere et afkast på -0,17% vs. -13,63 i det brede marked, som vi måler os mod.

Strategiens performance i markedsuro


Formueudvikling gennem årene

Nøglen til stabile og langsigtede afkast


Nøglen til gode afkast ligger i den taktiske aktivallokering, altså den løbende vægtning mellem forskellige aktivklasser. Det er her, at PPC TAA har sin styrke. Kraftige bevægelser på de finansielle markeder kan have anselige konsekvenser for porteføljens langsigtede afkast. Det er derfor essentielt, at mindske eller helt undgå de til tider store fald på aktiemarkedet. Set i lyset af de seneste par års væsentlige markedsuro, er det vigtigere end nogensinde, at kunne agere aktivt og dynamisk, således at man kan udnytte de muligheder der opstår, når markederne er positive – men i endnu højere grad beskytte formuen, når markedet vender.

Studier har vist, at aktivallokering er den vigtigste faktor for porteføljeafkast. Vi tror på, at vi via en struktureret og dynamisk allokeringsstrategi kan skabe den rette porteføljesammensætning, og dermed styre udenom de længere nedadgående kurs-bevægelser i markedet. PPC TAA fokuserer netop på dette, ved at allokere væk fra aktier i tider med uro og faldende aktiemarkeder, og i stedet øge andelen af obligationer eller alternativer i disse perioder. Det er netop her, at det lang-sigtede og stabile afkast bliver skabt. Nøglen til at lykkes med strategien er derfor at kunne identificere skift i både det økonomiske miljø og skift i markeds-dynamikken. Befinder vi os i et ”risk-on” miljø allokeres der primært til aktier, og der tale om et ”risk-off” miljø allokeres der primært til statsobligationer eller alter-nativer afhængigt af den underliggende risiko.

Aktiv allokering betaler sig


PP Capital udarbejder løbende økonomiske prognoser for den amerikanske økonomi samt prognoser for markedernes udvikling. Disse værktøjer har til hensigt først at definere hvor vi er, og også hvor vi er på vej hen. Når vi får positive signaler fra økonomien og markedsdynamikken, giver det gode afkastmuligheder for aktier. Omvendt vil negative signaler give gode afkastmuligheder for obligationer eller alternativer. Ved aktivt at udnytte denne viden og investere herudfra, skabes løbende merafkast og stabilitet i porteføljen.

PPC TAA skaber således performance ved at allokere ind og ud af risiko på det rigtige tidspunkt. Vi arbejder således med en ”køb og rotér” strategi fremfor ”køb og behold”. Vores primære strategi kan opsummeres således:


Formueudvikling gennem årene


Risikojustering i porteføljen


Med PP Capital TAA tilføres porteføljen således:

Et risikojusterende element

Minimering af tab i perioder med uro

Stor underliggende spredning via ETF'er

Aktiv udnyttelse af større og længervarende markedsbevægelser

En omkostningseffektiv og aktivt allokeret portefølje baseret på ETF'er

Et stabilt og langsigtet afkast

Krav til de underliggende ETF'er


PP Capital TAA investerer primært i ETF’er. ETF’er har mange fordele sammenlignet med traditionelle investeringsforeninger. Omkostningerne er væsentligt lavere, der er fuld transparens i opbygningen og ETF’er giver gode og billige muligheder for at sprede investeringerne på tværs af aktivklasser, sektorer og lande.

Investeringsprocessen bag PP Captial TAA stiller en lang række kvalitetssikrende krav til udvælgelsen af de underliggende ETF’er. Alle ETF’er skal være børsnoterede og følge likvide indeks og benchmarks. Dette giver os netop mulighed for at opnå billig og præcis eksponering til både aktier, obligationer og andre alternative inve-steringer.
Alle ETF’er skal ligeledes være kendetegnet ved at have stor volumen (høj AuM) og lave handels- og løbende omkostning. ETF’erne skal primært være UCITS-godkendte. Disse udvælgelseskriterier er medvirkende til, at vi kan sammensætte en robust og omkostningseffektiv portefølje.

Investeringsrammer
PP Capital TAA kan investere i aktier, obligationer og alternativer. Investerings-strategien er koncentreret, og der vil derfor gives brede investeringsrammer for både aktier og obligationer på mellem 0-100%. Alternativer forventer vi kommer til at udgøre mellem 0-35% løbende.

Fondens primære eksponering er mod det amerikanske marked, men kan løbende allokere til aktiver i andre lande. Det betyder også, at fonden handles i EUR, men vil have underliggende eksponering til USD. Eventuel afdækning af valutarisiko vil blive gjort ved at investere i de børshandlede indeksforeninger, hvor dette gøres under-liggende.

Benchmark
PP Capital TAA anvender ikke et specifikt benchmark, da målet med strategien er at skabe absolutte afkast uafhængigt af den generelle markedsudvikling.

Palle L. Hansen

Partner & adm. direktør

" Med TAKTIK har vi skabt en objektiv investeringsprocess, hvilket vil sige at vi ikke tillader menneskelig indvirkning på den endelige allokering"

Omkostninger


PP Capital TAA har et forvaltningsgebyr på maksimalt 0,75% årligt. Herudover tillægges emissionstillæg og fradrag, administrations- og eventuelt distributionsgebyr. Den underliggende omkostning i ETF’erne er indeholdt i den årlige omkostningsprocent. Den samlede ÅOP er estimeret til 1,05%. Der afregnes et performance afhængigt gebyr på 25% af det afkast, der ligger over 8% p.a. Der regnes med vandmærke (high water mark), hvilket betyder, at eventuelle tab skal genvindes før der igen kan beregnes performance afhængigt honorar.

Disclaimer


PP Capital Asset Management påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet.

Oplysninger som er forelagt i dette materiale, er udarbejdet af PP Capital Asset Management og kan ikke anses for at være egentlige investeringsanalyser, investeringsanbefalinger eller tilbud. Materialet er til orientering og kan være baseret på simuleringer, særlige forudsætninger, offentligt tilgængelige oplysninger samt egne data og beregninger. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende investeringsprodukter. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator eller garanti for fremtidige afkast eller kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser.

Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, gør PP Capital Asset Management opmærksom på, at skattebehandlingen afhænger af en Kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

PP Capital Asset Management anbefaler altid kunder, at gennemgå materialet med deres finansielle rådgivere, advokater og skatterådgivere førend investeringer foretages.

Materialet kan på intet tidspunkt anvendes som et tilbud om at købe eller sælge et investeringsprodukt.

Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra PP Capital Asset Management.