0 %

Fondens afkast år-til-dato

DK0061137452
ISIN

109.59
Indre værdi (NAV)

PP Capital BASIS


PP Capital BASIS er en balanceret portefølje, hvor der via billige ETF'er med stor risikospredning indgår flere aktivklasser, heriblandt aktier, obligationer og alternativer. Strategien har som målsætning at beskytte og øge formuen over tid. PP Capital BASIS er derfor egnet til investorer, der ønsker et robust fundament i deres portefølje, hvor der bliver leveret stabile afkast med fokus på at undgå store tab ved markedsuro. PP Capital BASIS blev børsnoteret 26.04.2019.

Porteføljesammensætningen i PP Capital BASIS tager udgangspunkt i en diversificeret portefølje bestående af aktier, obligationer og alternativer. Investeringerne foretages i billige og effektive indeksfonde, ETF’er. Valget af de optimale aktivklasser og ETF'er samt den løbende vægtning heraf foretages ud fra en analyse af den økonomiske situation og udvikling. I gode økonomiske tider, øges andelen af aktier, mens der i dårlige perioder investeres mere i obligationer. Målet er at levere et stabilt afkast over tid ved hjælp af den rette balance mellem de forskellige aktivklasser.

PP Capital BASIS er akkumulerende og underlagt reglerne i aktieavancebeskatningslovens §19 om skattefrie investeringer. Midler omfattet af virksomhedsordningen, VSO, kan derfor investeres i PP Capital BASIS.

Hent BASIS rapport

Køb af BASIS


Du kan købe PP Capital BASIS, DK0061137452, nemt via din egen bank.

Fondens afkast og risiko


-11,72%

År-til-dato 31/05/22

-7,55%

1 år

0,51%

Daglig volatilitet

0,54

Afkast per risikoenhed

8,12%

Std. afv. Annuliseret

0,36%

Gnms. afkast

Fondens formueudvikling


Kilde: Fundmarket A/S

BASIS en bæredygtig investering


PP Capital har indgået et betydeligt og spændende samarbejde med den danske fintech virksomhed Matter, der specialiserer sig i bæredygtige investeringer. BASIS er en balanceret fond og derfor screenes porteføljen i fire forskellige faser: Expansion, Slowdown, Downturn and Recovery. Se BASIS performance på Matters bæredygtighedskriterier i den aktuelle fase - Downturn - og læs hele analysen nedenfor.

BASIS performer bedre end benchmark målt på udledningen af CO2, i Downturn fasen

-

BASIS har i Downturn fasen lavere eksponering, end benchmark, overfor selskaber flaget for kontroversielle temaer

17% af selskaberne i BASIS, udmærker sig positivt på miljømæssige og sociale kategorier

Nøglen til stabile afkast


Nøglen til stabile afkast ligger i den overordnet aktivallokering, altså den løbende fordeling mellem aktier, obligationer og alternativer. Det er her, at PP Capital BASIS har sin styrke.

Kraftige bevægelser på de finansielle markeder kan have store konsekvenser for porteføljens langsigtede afkast. For eksempel, vil en portefølje med en stor aktieandel falde betydeligt i værdi i perioder med store nedadgående bevægelser på aktiemarkedet. Tab som kan tage lang tid med særdeles god performance at indhente. For eksempel faldt verdensindekset i perioden fra 2007 til starten af 2009 med over 50%. Herefter tog det mere end 4 år at indhente det tabte!

For at sikre en stabil og langsigtet formuevækst gælder det altså om løbende at undgå de store nedadgående kursbevægelser i markedet. PP Capital BASIS fokuserer netop på, at undgå aktier i tider med uro og faldende aktiemarkeder, og i stedet øge andelen af obligationer og alternativer i disse perioder. Det er her, det langsigtede og stabile afkast bliver skabt.


Formueudvikling gennem årene

Investeringsmål


Målet med PP Capital BASIS er at skabe stabile porteføljeafkast over tid. Dette gør vi ved at sammensætte den optimale kombination af aktier, obligationer og alternativer givet den overordnede økonomiske situation og den forventede økonomiske udvikling. Volatilitet og markedsudsving er umulige at undgå, men ved at forstå kilderne til markedsuro, er det muligt at opnå en effektiv porteføljeallokering ved hjælp af aktiv allokering og risikospredning. Vi inddeler løbende økonomien i hhv. ekspansion, opbremsning, nedtur og opsving, og investerer herefter porteføljen efter den optimale aktivallokering. Således kan vi aktivt styre investeringsrisikoen og allokeringen mod de aktivklasser, der har den optimale afkast- vs. risikoprofil i den gældende og kommende økonomiske fase.

Aktiv allokering betaler sig


PP Capital udarbejder løbende økonomiske prognoser for den europæiske økonomi. Dette værktøj hjælper med at indikere vendepunkter i økonomien. Når prognoserne tilsiger, at de økonomiske udsigter ser bedre ud, giver det gode afkastmuligheder for aktier. Omvendt vil faldende niveauer vise tegn på mindre økonomisk fremgang og dermed gode afkastmuligheder for obligationer. Ved aktivt at udnytte denne viden og investere herudfra, skabes løbende merafkast og stabilitet i porteføljen.


Formueudvikling gennem årene

Krav til de underliggende ETF'er


PP Capital BASIS investerer udelukkende i ETF’er. ETF’er har mange
fordele sammenlignet med traditionelle investeringsforeninger.
Omkostningerne er væsentligt lavere, der er fuld transparens i
opbygningen og ETF’er giver gode og billige muligheder for at sprede
investeringer på tværs af lande og aktivklasser.

Investeringsprocessen bag PP Capital BASIS stiller en lang række
kvalitetssikrende krav til udvælgelsen af de underliggende ETF’er.
Alle ETF’er skal være børsnoterede og følge likvide indeks og
benchmarks. Dette giver os netop mulighed for at opnå billig og
præcis eksponering til både aktier, obligationer og andre alternative
investeringer.

Alle ETF’er skal ligeledes være kendetegnet ved at have stor volumen
(høj AUM) og lave handels- og løbende omkostninger. ETF’erne vil
være UCITS godkendte. Disse udvælgelseskriterier er medvirkende
til, at vi kan sammensætte en robust og omkostningseffektiv portefølje.

Investeringsrammer
PP Capital BASIS kan investere i aktier, obligationer og alternativer.
Vi tilsigter, at aktieandelen løbende ligger mellem 20%-70%. Obligationsandelen forventes at kunne være op til 70% dog minimum 20%.
Alternativer forventer vi kommer til at udgøre 5-30%. Alle
investeringer foretages via indeksfonde, ETF’er.

Benchmark
PP Capital BASIS anvender ikke et benchmark, da målet med PP
Capital BASIS er at skabe absolutte afkast uafhængigt af den
generelle markedsudvikling.

Sverrir Sverrisson

Partner & investeringsdirektør

"Via aktiv allokering i omkostningsefficiente ETF’er anvendes BASIS som fundamentet i din porteføje, der leverer robuste langsigtede afkast."

- Sverrir Sverrisson


Grundlaget for din portefølje


Med PP Capital BASIS tilføres porteføljen således:

Et stabilt og langsigtet afkast

ved hjælp af aktiv risikostyring

Minimering af tab

i perioder med markedsuro

En høj grad af spredning

og diversificering

Aktiv udnyttelse

af den økonomiske udvikling

En omkostningseffektiv portefølje

der anvender indeksfonde, ETF'er

Kombineres eventuelt

med en række komplementerende aktivklasser og investeringsløsninger


Disclaimer


PP Capital Asset Management påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet.

Oplysninger som er forelagt i dette materiale, er udarbejdet af PP Capital Asset Management og kan ikke anses for at være egentlige investeringsanalyser, investeringsanbefalinger eller tilbud. Materialet er til orientering og kan være baseret på simuleringer, særlige forudsætninger, offentligt tilgængelige oplysninger samt egne data og beregninger.

Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende investeringsprodukter. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator eller garanti for fremtidige afkast eller kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser.

Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, gør PP Capital Asset Management opmærksom på, at skattebehandlingen afhænger af en Kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

PP Capital Asset Management anbefaler altid kunder, at gennemgå materialet med deres finansielle rådgivere, advokater og skatterådgivere førend investeringer foretages. Materialet kan på intet tidspunkt anvendes som et tilbud om at købe eller sælge et investeringsprodukt.

Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra PP Capital Asset Management.