0 %

Fondens afkast år-til-dato

DK0061075678
ISIN

120
Indre værdi (NAV)

PP Capital StockPick


StockPick er en aktivt forvaltet investeringsstrategi med målet at give højest mulig afkast under hensyntagen til risiko. For at finde de bedste investeringer, benytter afdelingen en analytisk tilgang, hvor aktier vurderes ud fra et 7-faktor scoringssystem, der inkluderer en grundig analyse af forretnings og fundamentale forhold. For at levere det bedste afkast, har afdelingen mulighed for at investere globalt. Nordiske aktier udgør typisk en større del af afdelingens samlede markedsværdi. Investeringsstrategien har som mål at skabe et attraktivt, langsigtet afkast med en investeringshorisont på minimum 5 år.

Hent StockPick rapport

Køb af StockPick


Du kan købe PP Capital StockPick, DK0061075678, nemt via din egen bank.

Fondens afkast og risiko


-6,10%

År-til-dato 31/07/22

-4,52%

1 år

1,17%

Daglig volatilitet

0,61

Afkast per risikoenhed

18,61%

Std. afvigelse annuliseret

0,04%

Dagligt gennemsnitsafkast

Fondens formueudvikling


Kilde: Fundmarket A/S

Stockpick en bæredygtig investering


PP Capital har indgået et betydeligt og spændende samarbejde med den danske fintech virksomhed Matter, der specialiserer sig i bæredygtige investeringer. Se PP Capital Stockpicks performance på Matters bæredygtighedskriterier og læs hele analysen nedenfor.

Stockpick klarer sig bedre end porteføljens benchmark på fire miljømæssige parametre

Stockpick indeholder ingen selskaber engageret i produktion og distribution af tobak, våben og fossile brændstoffer

Stockpick indeholder ingen selskaber, der ejer olie-, kul eller gas reserver

Om fonden


StockPick følger samme investeringsstrategi som PP Capital’s ”Stabile Aktier”, hvor investeringsteamet analyserer aktier ud fra en gennemtestet investeringsmodel. Stabile Aktier har været forbeholdt PP Capital’s kunder siden 2013 og har i perioden leveret et afkast på over 140%, svarende til et gennemsnitligt årligt afkast på over 20%.

Investeringsmål & Horisont
Med StockPick er målet at levere et gennemsnitligt årligt afkast på 15% og dermed skabe et absolut, attraktivt og langsigtet afkast. Afdelingen er rettet mod langsigtede investorer med investeringshorisont på minimum 5 år.

Investeringspolitik
Afdelingen har mulighed for at investere i en global portefølje, der inkluderer 17 til 30 børsnoterede selskaber. Helt centralt for udvælgelsen af selskaberne er, hvorvidt de har et beskyttet og langsigtet vækstpotentiale, der ligger til grund for beregning af det langsigtede afkast. Der investeres kun i solide selskaber, der generer gode absolutte afkast og stabilitet gennem kriser. Afdelingen har ingen intention om at benytte afledte finansielle instrumenter og må ikke aktivt investere i unoterede selskaber. Tildelte unoterede eller afnoterede selskaber kan dog beholdes. Risikoen i porteføljen mindskes ved at øge kontantandelen i afdelingen.

Benchmark
StockPick anvender ikke benchmark, da målsætningen er at skabe positive afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet.

Sverrir Sverrisson

Investeringsdirektør

”Helt centralt for udvælgelsen af selskaberne er, hvorvidt de har et beskyttet og langsigtet vækstpotentiale, der ligger til grund for beregning af det langsigtede afkast”

Omkostninger


StockPick har et forvaltningsgebyr på 0,75% årligt af fondens markedsværdi. Herudover betales et eventuelt resultatafhængigt honorar, som beregnes i forhold til en ”hard hurdle rate”, der tilskrives en stigning på 8 pct. p.a. i et kalenderår med udgangspunkt i high water-mark primo året. For den del af afdelingens indre værdi, der overstiger hurdle rate, beregnes et honorar på 25 pct., se alle detaljer i prospektet nedenfor. Distributionsomkostninger er anslået til 0,25% årligt.

Disclaimer


PP Capital Asset Management påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet.

Oplysninger som er forelagt i dette materiale, er udarbejdet af PP Capital Asset Management og kan ikke anses for at være egentlige investeringsanalyser, investeringsanbefalinger eller tilbud. Materialet er til orientering og kan være baseret på simuleringer, særlige forudsætninger, offentligt tilgængelige oplysninger samt egne data og beregninger. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende investeringsprodukter. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator eller garanti for fremtidige afkast eller kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser.

Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, gør PP Capital Asset Management opmærksom på, at skattebehandlingen afhænger af en Kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

PP Capital Asset Management anbefaler altid kunder, at gennemgå materialet med deres finansielle rådgivere, advokater og skatterådgivere førend investeringer foretages.

Materialet kan på intet tidspunkt anvendes som et tilbud om at købe eller sælge et investeringsprodukt.

Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra PP Capital Asset Management.